Hoạt động khác

TRANG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (SINH VIÊN) (NĂM 2021)

     
         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
                             
                                 HỆ THỐNG VĂN BẢN VÀ QUY ĐỊNH VỀ SINH VIÊN
                                                           (Cập nhật tính đến ngày 01/4/2021)
STT
Số, ký hiệu văn bản
(Xem và tải văn bản tại đây)
Tên văn bản
 
Ngày có hiệu lực
 
Ghi chú
I
Lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng
1
Hiến pháp
01/01/2014
 
2
Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
 
3
Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục
Không xác định
 
4
Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
25/5/2017
 
5
Chỉ thị về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
 
 
6
Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”
30/8/2018
 
7
Quyết định phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”
30/3/2019
 
8
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành giáo dục
30/3/2018
 
II
Lĩnh vực giáo dục; giáo dục quốc phòng, an ninh; phổ biến pháp luật
1
Luật giáo dục
01/7/2020
 
2
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
29/6/2020
 
3
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
01/7/2019
 
4
Luật giáo dục đại học
01/01/2013
 
5
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
15/02/2020
 
6
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục
01/9/2020
 
7
Luật nghĩa vụ quân sự
01/01/2016
 
8
Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
20/11/2018
 
9
Luật dân quân tự vệ
22/11/2019
 
10
Luật Thanh niên
01/01/2021
 
11
Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
09/3/2021
 
12
Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
01/3/2021
 
13
Luật của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 32/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về an ninh quốc gia
01/7/2005
 
14
Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
01/01/2014
 
15
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
15/01/2021
 
16
Luật An ninh mạng
01/01/2019
 
17
Luật an toàn thông tin mạng
01/7/2016
 
18
Bộ luật hình sự
01/7/2016
 
19
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
01/01/2018
 
20
Bộ luật tố tụng hình sự
01/7/2016
 
21
Luật bảo hiểm y tế
01/7/2009
 
22
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
01/01/2015
 
23
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
01/12/2018
 
24
Luật cư trú
01/7/2021
 
25
Luật cư trú
01/7/2007
Có hiệu lực đến ngày 30/6/2021
26
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
01/01/2014
 
27
Thông tư ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11/12/2009
 
28
Quyết định về quy định về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
 
29
Quyết định ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
 
III
Lĩnh vực đào tạo
1
Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
03/5/2021
 
2
Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/
2021  
3
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
10/2/2013
 
4
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022
 
5
Thông tư ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
08/02/2019
 
6
Quyết định về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
 
7
Thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
01/5/2017
 
8
Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non
22/6/2020
 
9
Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Thương binh và Xã hội số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-TB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
01/01/1998
 
10
Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục I Phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-TB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
20/9/2009
 
11
Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”
Áp dụng kể từ năm học 2017-2018
 
12
Quyết định về việc ban hành Quy định việc tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
30/01/2019
 
13
Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến – Hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
25/4/2019
 
14
Quyết định về việc ban hành các quy trình quản lý đào tạo hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
29/12/2014
 
 
 
 
15
 
 
Quyết định về việc ban hành quy trình xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
31/12/2015
 
16
Thông báo về việc xác định thời hạn kết quả chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học
6/2020
 
17
1069/QĐ-ĐHNN ngày 06/12/2016
Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
06/12/2016
 
18
Nghị định quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
10/12/2013
 
19
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013//NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
24/4/2015
 
20
Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
15/6/2017
 
IV
Lĩnh vực công tác học sinh, sinh viên; chế độ chính sách, học bổng
1
Quyết định về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
30/10/2017
 
2
Thông tư quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
11/02/2019
 
3
Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”
03/10/2018
 
4
Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18/9/2018
 
5
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục
30/3/2018
 
6
Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
01/7/2021
 
7
Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
01/12/2019
 
8
Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
 
9
Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15/9/2013
 
10
Quyết định quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
01/01/2014
 
11
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học
28/11/2014
 
12
Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
01/12/2015
 
13
Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
23/5/2016
 
14
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng
25/4/2016
 
15
Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
02/12/2009
 
16
Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
28/9/2015
 
20
Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
29/6/2016
 
21
Quyết định về việc ban hành “Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy” của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 01/7/2020
01/7/2020
 
Tổng cộng
 
78 văn bản  
 
 

 

Các tin khác: