QUYẾT ĐỊNH 4501 QUY ĐỊNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (Mới)

Updated : 12/11/2018

NGÀY 25/12/2018 GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 4501/QĐ-ĐHĐN QUY ĐỊNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, THAY THẾ CHO QUYẾT ĐỊNH 6032/QĐ-ĐHĐN NGÀY 26/11/2015.
 
Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây