Quy chế 402 - Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường ĐHNN

Updated : 08/05/2018

Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường ĐHNN ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHNN ngày 07/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.
 
                       Phụ lục Quyết định