Danh mục văn bản quy phạm nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ (cập nhật tháng 01/2019)

Updated : 27/03/2018

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản Thời điểm  có hiệu lực Đơn vị soạn thảo Ghi chú
A. PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ      
I. CÔNG TÁC PHÁP CHẾ        
1 Quyết định 442/QĐ-ĐHNN; 18/6/2015 Ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động thanh tra, pháp chế và thi đua của Trường ĐHNN - ĐHĐN 18/6/2015 P. TTr-PC  
  Quyết định
406/QĐ-ĐHNN
7-5-2018
Quyết định Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường ĐHNN - ĐHĐN 7-5-2018 P. TTr-PC  
II. CÔNG TÁC THANH TRA        
2 Quyết định 494/QĐ-ĐHNN
20/06/2016
Quyết định Ban hành Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo 20/06/2016 P. TTr-PC  
3 Quyết định 495/QĐ-ĐHNN Quyết định Ban hành Quy định Nội quy tiếp công dân 20/06/2016 P. TTr-PC  
4 Quyết định 573/QĐ-ĐHNN Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 15/06/2017 P. TTr-PC  
B. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH      
I. CÔNG TÁC CÁN BỘ        
5 Quyết định
562/QĐ-ĐHNN
21-6-2018
Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý Khoa, Phòng, Bộ môn thuộc Khoa, Trung tâm, Hội đồng trường 21-6-2018 P. TC-HC  
6 Hướng dẫn 1894/ĐHNN;  31/12/2015 Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức 31/12/2015 P. TC-HC  
7 Quyết định 76/QĐ-ĐHNN;  15/01/2016 Ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức 15/01/2016 P. TC-HC  
8 Quyết định 78/QĐ-ĐHNN ; 15/01/2016 Ban hành Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự 15/01/2016 P. TC-HC  
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ        
9 Quyết định  157/QĐ-ĐHNN; 10/3/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc 03/10/2015 P. TC-HC  
10 Quyết định  825/QĐ-ĐHNN ; 14/10/2015 Ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý công văn đến 14/10/2015 P. TC-HC  
11 Quyết định 900/QĐ-ĐHNN ; 11/11/2015 Quyết định Ban hành "Quy trình ban hành văn bản tại Trường ĐHNN" 11/11/2015 P. TC-HC  
12 Quyết định  80/QĐ-ĐHNN;  21/01/2016 Ban hành Quy định chế độ làm việc của các chức danh giảng viên 21/01/2016 P. TC-HC  
13 Quyết định  570/QĐ-ĐHNN; 05/06/2017 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động trang Thông tin điện tử Trường ĐHNN 05/06/2017 P. TC-HC  
14 Quyết định  158/QĐ-ĐHNN; 22/2/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNN 22/2/2016 P. TC-HC  
C. PHÒNG ĐÀO TẠO        
I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY      
15 Quyết định 370/QĐ-ĐHNN-ĐT 04/10/2011 Quyết định V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học 04/10/2011 P. ĐT  
16 Quyết định 246/QĐ-ĐHNN 09/08/2012 Quyết định Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo chương trình CLC 09/08/2012 P. ĐT  
17 Quyết định 497/QĐ-ĐHNN 31/12/2013 Quyết định V/v ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học (Đông phương học, Ngôn ngữ Trung Quốc) 31/12/2013 P. ĐT  
18 Quyết định 11/QĐ-ĐHNN-ĐT 06/01/2015 Quyết định Về việc ban hành" Quy định về Thực tập sư phạm cuối khóa Bậc đại học, hệ chính quy" 06/01/2015 P. ĐT  
19 Quyết định 395/QĐ-ĐHNN 02/06/2015 Quyết định Về việc ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH Áp dụng cho hình thức liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy của 02 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015 02/06/2015 P. ĐT  
20 Quyết định 396/QĐ-ĐHNN 02/06/2015 Quyết định Về việc ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 18 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015 02/06/2015 P. ĐT  
21 Quyết định 728/QĐ-ĐHNN 17/09/2015 Quyết định V/v ban hành định dạng đề thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học 17/09/2015 P. ĐT  
22 Quyết định 835/ĐHNN/QĐ-ĐT 19/10/2015 Quyết định V/v áp dụng định dạng đề thi KSNL tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 19/10/2015 P. ĐT  
23 Quyết định 626/QĐ-ĐHNN 29/12/2014 Quyết định ban hành Quy trình quản lý đào tạo hệ chính quy 29/12/2014 P. ĐT  
24 Quyết định 739/QĐ-ĐHNN 31/12/1014 Quyết định ban hành Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên 31/12/1014 P. ĐT  
25 Quyết định 1092/QĐ-ĐHNN 31/12/2015 Quyết định ban hành Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cho SV hệ chính quy 31/12/2015 P. ĐT  
26 Quyết định 740/QĐ-ĐHNN 31/12/2014 Quyết định ban hành Quy trình cấp phát bằng tốt nghiệp đại học 31/12/2014 P. ĐT  
27 Quyết định 176/QĐ-ĐHNN 26/02/2016 Quyết định Về việc ban hành định dạng đề thi chuẩn đầu ra tiếng Việt dành cho người nước ngoài 26/02/2016 P. ĐT  
28 Quyết định 449/QĐ-ĐHNN 03/06/2016 Quyết định Về việc ban hành Quy trình xét tuyển vào chuyên ngành 03/06/2016 P. ĐT  
29 Quyết định 746/QĐ-ĐHNN 04/08/2017 Quyết định Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” 04/08/2017 P. ĐT  
30 Quyết định 378/QĐ-ĐHNN 13/04/2017 Quyết định Về việc ban hành “Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy” 13/04/2017 P. ĐT  
31 Quyết định 568/QĐ-ĐHNN 15/06/2017 Quyết định Về việc ban hành quy định tổ chức thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho sinh viên hệ chính quy tại trường ĐHNN – ĐHĐN 15/06/2017 P. ĐT  
32 Quyết định 936/QĐ-ĐHNN 12/09/2017 Về việc ban hành định dạng đề thi khảo sát năng lực tiếng Việt dự bị đại học dành cho người nước ngoài 12/09/2017 P. ĐT  
33 Quyết định 935/QĐ-ĐHNN 12/09/2017 Về việc ban hành chương trình đào tạo tiếng Việt trình độ sơ cấp bậc 1-A1 dành cho người nước ngoài 12/09/2017 P. ĐT  
34 Quyết định 41/QĐ-ĐHNN 11/01/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy định đào tạo chương trình thứ hai của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 11/01/2017 P. ĐT  
  Quyết định
579/QĐ-ĐHNN
19-6-2017
Quyết định về việc ban hành Quy trình xét tuyển vào chuyên ngành 19-6-2017 P. ĐT  
  Quyết định
259/QĐ-ĐHNN
27/03/2019
Quyđịnh về đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN 27/03/2019 P.ĐT  
II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC      
35 Quyết định 462/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2013 Ban hành khung chương trình đào tạo đại học bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 11/2013 25/12/2013 P.ĐT  
36 Quyết định 522/QĐ-ĐHNN 21/07/2015 Quyết định V/v ban hành Khung chương trình đào tạo đại học bằng hai Ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH Áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 04/2015 21/07/2015 P.ĐT  
37 Quyết định 569/QĐ-ĐHNN 15/06/2017 Quyết định Về việc ban hành “Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học” 15/06/2017 P.ĐT  
38 Quyết định 985/QĐ-ĐHNN 29/09/2017 Quyết định Về việc ban hành khung chương trình đào tạo đại học liên thông ngành sư phạm tiếng Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2017 29/09/2017 P.ĐT  
39 Quyết định 620/QĐ-ĐHNN 28/06/2017 Về việc ban hành khung chương trình đào tạo đại học bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khoá tuyển sinh tháng 5/2017 28/06/2017 P.ĐT  
III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC      
40 Quyết định 973/QĐ-ĐHNN 04/11/2016 Quyết định Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ” 04/11/2016 P. ĐT  
41 Quyết định 975/QĐ-ĐHNN 04/11/2016 Quyết định Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ” 04/11/2016 P. ĐT  
42 Quyết định 1150/QĐ-ĐHNN 23/12/2016 Quyết định Về việc ban hành Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ 23/12/2016 P. ĐT  
43 Quyết định 1149/QĐ-ĐHNN 23/12/2016 Quyết định Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn và học viên về việc thực hiện luận văn thạc sĩ  23/12/2016 P. ĐT  
44 Quyết định 537/QĐ-ĐHNN 29/5/2017 Quyết định Về việc ban hành chương trình đào tạo, sửa đổi cập nhật trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 29/05/2017 P. ĐT  
D. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN      
I. CÔNG TÁC BẢO VỆ - AN NINH TRẬT TỰ      
45 Công văn  1429-QCLN/CAQ 30/12/2016 Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, ATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại Trường ĐHNN 30/12/2016 Phòng CTSV  
II. CÔNG TÁC SINH VIÊN        
46 Quyết định  1036/QĐ-ĐHNN; 30/11/2016 Quyết định ban hành về quy định xét cấp học bổng KKHT sinh viên 30/11/2016 Phòng CTSV  
47 Quyết định  934/QĐ-ĐHNN; 19/10/2016 Ban hành Quy định về việc thực hiện công tác GVCN  19/10/2016 Phòng CTSV  
E. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH      
I. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH        
48 Quyết định  254/QĐ-ĐHNN ngày 15/08/2012 Ban hành Phục lục Quy chế chi tiêu nội bộ 15/08/2012 P. KH-TC  
49 Quyết định  1086/QĐ-ĐHNN 31/12/2015 Quyết định v/v điều chỉnh phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ 31/12/2015 P. KH-TC  
50 Quyết định  1438/ĐHNN-KHTC 22/11/2017 Quy định về mức chi một số nội dung cho tổ chức kỳ thi kết thúc học phần từ năm học 2017-2018 22/11/2017 P. KH-TC  
  Quyết định 
599/QĐ-ĐHNN
6-7-2018
Quyết định v/v bổ sung phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ 6-7-2018 P. KH-TC  
E. PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ      
I. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC      
51 Quyết định 154/QĐ-ĐHNN 19/02/2016 Quyết định quy định về việc quản lý KHCN cấp cơ sở của Trường ĐHNN 19/02/2016 P.KH & HTQT  
52 Quyết định 547/QĐ-ĐHNN 05/6/2017  Quy định khen thưởng khoa học và công nghệ thường niên của Trường ĐHNN - ĐHĐN 05/06/2017 P.KH & HTQT  
II. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ      
53 Quyết định 501/QĐ-ĐHNN;  31/02/2013 Quyết định về việc ban hành quy trình hợp tác quốc tế  31/02/2013 P.KH & HTQT  
E. PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT        
54 Quyết định 761/QĐ-ĐHNN 26/6/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công tác Phòng CSVC. 26/6/2018 P. CSVC  
55 Quyết định 320/QĐ-ĐHNN 27/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Trường ĐHNN-ĐHĐN  27/03/2017 P. CSVC  
  Quyết định
513/QĐ-ĐHNN
8/6/2018
Quyết định về việc ban hành Quy trình mua sắm trang thiết bị của Trường ĐHNN-ĐHĐN 8/6/2018 P. CSVC  
F. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC      
I. CÔNG TÁC KHẢO THÍ        
56 Quyết định 124QĐ-ĐHNN 30/1/2019 Quyết định về việc Ban hành Quy định tổ chức thi Kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo hệ thống tín chỉ Trường ĐHNN – ĐHĐN 30/01/2019 P. KT&ĐBCLGD  
II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC      
57 Quyết định 496/QĐ-ĐHNN
31/12/2013
Ban hành qui định về định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng đào tạo 31/12/2013 P. KT&ĐBCLGD  
58 Quyết định 1067/ĐHNN-KT&ĐBCLGD
17/8/2015
Ban hành Qui định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng ĐBCLGD cấp Khoa 17/8/2015 P. KT&ĐBCLGD  
59 Quyết định 151/QĐ-ĐHNN
19/2/2016
Ban hành qui định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng ĐBCLGD cấp Trường 19/2/2016 P. KT&ĐBCLGD  
60 Quyết định 1156/QĐ-ĐHNN 30/11/2017 Quyết định Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan  30/11/2017 P. KT&ĐBCLGD  
E. THƯ VIỆN
 
              Quyết định      563/QĐ-ĐHNN          Quyết định Ban hành Quy định bổ sung tài liệu 25/6/2018          Thư viện
                                      25/6/2018                   tại Thư viện Trường ĐHNN