Danh mục hệ thống hóa văn bản

Updated : 22/04/2016

 
TT
Tên văn bản
Số hiệu
Ngày ban hành
Ghi chú
 
PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ
I
CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
1
Luật thi đua, khen thưởng
15/2003/QH11
26/11/2003
 
 
2
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
47/2005/QH11
14/6/2005
 
 
3
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
39/2013/QH13
16/11/2013
 
 
4
Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
35/2015/TT-BGDĐT
31/12/2015
 
 
5
Hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng
5140/BGDĐT-VP
24/7/2013
 
 
6
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
91/2017/NĐ-CP
31/7/2017
Năm học 2017-2018
 
7
Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
08/2017/TT-BNV
27/10/2017
Năm học 2017-2018
 
8
Quyết định ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
5622/QĐ-UBND
09/10/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
9
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
7896/ QĐ-ĐHĐN
26/11/2013
 
 
10
Quyết định Ban hành Quy định về TĐKT của ĐHĐN
6032/QĐ-ĐHĐN
26/11/2015
 
 
II
CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
11
Nghị định Quy định chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
55/2011/NĐ-CP
04//7/2011
 
 
12
Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học
3878/BGDĐT- PC
24/7/2014
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
13
Quyết định Ban hành Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
4528/QĐ-ĐHĐN
27/8/2015
 
 
14
Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm nội bộ
5668/QĐ-ĐHĐN
30/9/2014
Năm học 2017-2018
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
15
Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động thanh tra, pháp chế và thi đua của Trường ĐHNN - ĐHĐN
442/QĐ-ĐHNN
18/6/2015
 
 
III
CÔNG TÁC THANH TRA
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
16
Luật Thanh tra
56/2010/QH12
5/11/2010
 
 
17
Luật khiếu nại
02/2011/QH13
11/11/2011
 
 
18
Luật tố cáo
03/2011/QH13
11/11/2011
 
 
19
Luật Tiếp công dân
42/2013/QH13
25/11/2013
 
 
20
Luật phòng chống tham nhũng
55/2005/QH11
29/11/2005
 
 
21
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng
27/2012/QH13
01/02/2013
 
 
22
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
86/2011/NĐ-CP
22/9/2011
 
 
23
Nghị định quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên Thanh tra
97/2011/NĐ-CP
21/10/2011
 
 
24
Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
07/2012/NĐ-CP
09/02/2012
 
 
25
Nghị định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
92/2014/NĐ-CP
08/10/2014
 
 
26
Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra
33/2015/NĐ-CP
27/3/2015
 
 
27
Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
42/2013/NĐ-CP
09/4/2013
 
 
28
Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
138/2013/NĐ-CP
22/10/2013
 
 
29
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
75/2012/NĐ-CP
03/10/2012
 
 
30
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
76/2012/NĐ-CP
03/10/2012
 
 
31
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
64/2014/NĐ-CP
26/6/2014
 
 
32
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
51/2012/TT-BGDĐT
18/12/2012
 
 
33
Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân
06/2014/TT-TTCP
31/10/2014
 
 
34
Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB
06/9/2007
 
 
35
Quyết định ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra
04/2008/QĐ-BNV
17/11/2008
 
 
36
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC
19/01/2006
 
 
37
Thông tư Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
05/2011/TT-TTCP
10/01/2011
 
 
38
Thông tư liên tịch Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
90/2012/TTLT-BTC-TTCP
30/5/2012
 
 
39
Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
03/2013/TT-TTCP
10/6/2013
 
 
40
Thông tư Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
01/2014/TT-TTCP
23/4/2014
 
 
41
Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
03/2014/TTLT-TTCP-BNV
08/9/2014
 
 
42
Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
05/2014/TT-TTCP
16/10/2014
 
 
43
Thông tư Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra, trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
08/2014/TT-TTCP
24/11/2014
 
 
44
Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
09/2014/TT-TTCP
24/11/2014
 
 
45
Thông tư Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan Thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
10/2014/TT-TTCP
24/11/2014
 
 
46
Thông tư Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
02/2015/TT-TTCP
16/3/2015
 
 
47
Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
04/2015/TT-TTCP
09/7/2015
 
 
48
Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra
05/2015/TT-TTCP
10/9/2015
 
 
49
Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác cải cách hành chính năm 2015
4724/QĐ-BGDĐT
22/10/2015
 
 
50
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
41/2006/QĐ-BGDĐT
16/10/2003
 
 
51
Thông tư Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
54/2012/TT-BGDĐT
21/12/2012
 
 
52
Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
39/2013/TT-BGDĐT
04/12/2013
 
 
53
Thông tư Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
32/2014/TT-BGDĐT
25/9/2014
 
 
54
Văn bản hợp nhất Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
24/VBHN-BGDĐT
20/10/2014
 
 
55
Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
04/2013/TT-TTCP
29/7/2013
 
 
56
Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
07/2013/TT-TTCP
31/10/2013
 
 
57
Thông tư Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
05/2013/TT-TTCP
29/7/2013
 
 
58
Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo
06/2013/TT-TTCP
30/9/2013
 
 
59
Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân
06/2014/TT-TTCP
31/10/2014
 
 
60
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
1345/QĐ-TTCP
27/5/2015
 
 
61
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
1346/QĐ-TTCP
27/5/2015
 
 
62
Quyết định Ban hành kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1278/QĐ-BGDĐT
17/4/2015
 
 
63
Thông tư liên tịch Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
46/2012/TTLT-BTC-TTCP
16/3/2012
 
 
64
Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
03/2013/TT-TTCP
10/6/2013
 
 
65
Thông tư Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
40 /2013/TT-BGDĐT
18/12/2013
 
 
66
Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
07/2014/TT-TTCP
31/10/2014
 
 
67
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
1294/QĐ-TTCP
04/6/2014
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
68
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
2951/QĐ-ĐHĐN
27/5/2014
 
 
69
Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân
7049/QĐ-ĐHĐN
31/12/2015
 
 
70
Quyết định Ban hành Quy định về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết của ĐHĐN.
7052/QĐ-ĐHĐN
31/12/2015
 
 
71
Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh.
665/QĐ-ĐHĐN
03/02/2016
Năm học 2016-2017
 
72
Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của Đại học Đà Nẵng
3901/QĐ-ĐHĐN
12/7/2017
Năm học 2017-2018
 
73
Quyết định ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng
3902/QĐ-ĐHĐN
12/7/2017
Năm học 2017-2018
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
74
Quyết định Ban hành Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
494/QĐ-ĐHNN
20/6/2016
Năm học 2016-2017
 
75
Quyết định Ban hành Quy định Nội quy tiếp công dân
495/QĐ-ĐHNN
20/6/2016
Năm học 2016-2017
 
76
Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.
573/QĐ-ĐHNN
15/6/2017
Năm học 2017-2018
 
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
IV
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
77
Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp
68/2000/NĐ-CP
17/11/2000
 
 
78
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
29/2012/NĐ-CP
12/4/2012
 
 
79
Thông tư Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
15/2012/TT-BNV
25/12/2012
 
 
80
Thông tư về Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức
16/2012/TT-BNV
28/12/2012
 
 
81
Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
11/2014/TT-BNV
09/10/2014
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
82
Quyết định ban hành Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp
3598/QĐ-ĐHĐN
16/6/2016
Năm học 2017-2018
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
83
Quyết định Ban hành Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự
78/QĐ-ĐHNN
15/01/2016
 
 
V
CÔNG TÁC SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG, QUẢN LÝ
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
84
Luật viên chức
58/2010/QH12
 
15/11/2010
 
 
85
Luật Giáo dục đại học
08/2012/QH13
18/6/2012
 
 
86
Luật Giáo dục
38/2005/QH11
14/6/2005
 
 
87
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
44/2009/QH12
25/11/2009
 
 
88
Nghị định của CP Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
35/2005/NĐ-CP
17/03/2005
 
 
89
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
75/2006/NĐ-CP
2/8/2006
 
 
90
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
75/2006/NĐ-CP
 
 
 
91
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
31/2011/NĐ-CP
15/5/2011
 
 
92
Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
27/2012/NĐ-CP
6/4/2012
 
 
93
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
29/2012/NĐ-CP
12/4/2012
 
 
94
Nghị định của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của NĐ 31/2011/NĐ-CP
07/2013/NĐ-CP
9/1/2013
 
 
95
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
29/2012/NĐ-CP
12/4/2013
 
 
96
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
108/2014/NĐ-CP
20/11/2014
 
 
97
Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
56/2015/ NĐ-CP
9/6/2015
 
 
98
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
28/11/2014
 
 
99
Thông tư Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
44/2011/TT-BNV
10/10/2011
Năm học 2017-2018
 
100
Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
47/2014/TT-BGDĐT
31/12/2014
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
101
Quyết định Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí
3668/QĐ-ĐHĐN
27/6/2014
 
 
102
Quyết định Quy định việc quản lý việc ra nước ngoài của CBVC thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
5118/QĐ-ĐHĐN
24/8/2014
 
 
103
Quyết định Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ viên chức thuộc ĐHĐN
1112/QĐ-ĐHĐN
05/3/2015
 
 
104
Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí
191/QĐ-ĐHĐN
11/1/2016
 
 
105
Quyết định ban hành xét chuyển chức danh nghề nghiệp
3295/QĐ-ĐHĐN
29/9/2017
Năm học 2017-2018
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
106
Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc của các chức danh giảng viên
80/QĐ-ĐHNN
21/01/2016
 
 
107
Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
1894/ĐHNN
31/12/2015
 
 
108
Quyết định Ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức
76/QĐ-ĐHNN
15/01/2016
 
 
109
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động trang Thông tin điện tử Trường ĐHNN
570/QĐ-ĐHNN
05/6/2017
Năm học 2017-2018
 
VI
CÔNG TÁC BỔ NHIỆM
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
110
Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6196/QĐ-BGDĐT
 
29/12/2016
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
111
Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ĐHĐN
3951/QĐ-ĐHĐN
26/6/2013
 
 
112
Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHĐN
160/QĐ-ĐHĐN
7/1/2016
 
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
114
Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo Khoa Phòng, Bộ môn thuộc Khoa, Trung tâm, Tổ trưởng các Tổ trực thuộc Trường ĐHNN-ĐHĐN
533/QĐ-ĐHNN
27/11/2014
 
 
VI
CÔNG TÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
115
Thông tư liên tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
01/2006/TTLT-BGD&ĐT
23/01/2006
 
 
116
Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
01/2010/TT-BTC
06/01/2010
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
117
Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời “Quỹ hỗ trợ cán bộ trẻ ĐHĐN”
5029/QĐ-ĐHĐN
12/11/2007
 
 
118
Quyết định điều chỉnh một số điểm trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
1588/ĐHĐN-KHTC
11/5/2009
 
 
VI
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC:
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
119
Nghị định Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
157/2007/NĐ-CP
27/10/2007
 
 
120
Nghị định Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
06/2013/NĐ-CP
9/1/2013
 
 
121
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
141/2013/NĐ-CP
24/10/2013
 
 
122
Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"
58/2010/QĐ-TTg
 
 
 
123
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
30/2008/QĐ-BGDĐT
06/6/2008
 
 
124
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
08/2014/TT-BGDĐT
20/3/2014
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
125
Quyết định Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng
786/QĐ-ĐHĐN
20/02/2009
 
 
126
Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐH Đà Nẵng
1880/QĐ-ĐHĐN
26/4/2011
 
 
127
Quyết định Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
6950/QĐ-ĐHĐN
1/12/2014
 
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
128
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNN
158/QĐ-ĐHNN
22/2/2016
 
 
129
Quy định Ban hành Quy chế chức năng và quyền hạn của các phòng, khoa, tổ trực thuộc trường ĐHNN
157/QĐ-ĐHNN
10/3/2015
 
 
VI
CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
130
Nghị định của chính phủ về chế độ tiền lương đối với các CB, CC, CV và lực lượng vũ trang
204/2004/NĐ-CP
14/12/2004
 
 
131
Thông tư Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
02/2007/TT-BNV
25/5/2007
 
 
132
Thông tư Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
08/2013/TT-BNV
31/7/2013
 
 
133
Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CB, CC, VC
04/2005/TT-BNV
05/01/2015
 
 
134
Thông tư Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
6/11/2015
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
135
Quy trình nâng bậc lương
QT.01.TCCB
07/11/2017
Năm học 2017-2018
 
VI
CÔNG TÁC ANTT, PCCC, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
136
Luật dân quân tự vệ
43/2009/ QH12
23/11/2009
 
 
137
Quyết định Quy định về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
46/2007/QĐ-BGDĐT
20/8/2007
 
 
138
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng
197/QĐ-BATGT
18/8/2015
 
 
VI
CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
139
Luật lưu trữ
01/2011/QH13
11/11/2011
 
 
 
Nghị định về công tác văn thư
110/2004/NĐ-CP
08/4/2004
 
 
140
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
09/2010/NĐ-CP
08/02/2010
 
 
141
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
01/2011/TT-BNV
09/01/2011
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
142
Quyết định ban hành Quy định về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
5668/QĐ-ĐHĐN
30/9/2014
 
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
143
Quyết định Ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý công văn đến
825/QĐ-ĐHNN
14/10/2015
 
 
144
Quyết định Ban hành "Quy trình ban hành văn bản tại Trường ĐHNN"
900/QĐ-ĐHNN
11/11/2015
 
 
VI
CÔNG TÁC Y TẾ, VỆ SINH, MÔI TRƯỜNG
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
145
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
17/2007/QĐ-BGDĐT
24/5/2007
 
 
PHÒNG ĐÀO TẠO
I
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
146
Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
23/2015/NĐ-CP
16/02/2015
 
 
147
Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
19/2015/TT-BGDĐT
08/9/2015
 
 
148
Quyết định Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy
42/2007/QĐ-BGDĐT
13/08/2007
 
 
149
Quyết định Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
43/2007/QĐ-BGDĐT
15/08/2007
 
 
150
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
09/2012/TT-BGDĐT
05/03/2012
 
 
151
Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
14/2010/TT-BGDĐT
27/04/2010
 
 
152
Quyết định Ban hành Quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GD&ĐT
5599/QĐ-BGDĐT
01/12/2010
 
 
153
Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
08/2011/TT-BGDĐT
03/04/2011
 
 
154
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
22/2012/TT-BGDĐT
20/06/2012
 
 
155
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
57/2012/TT-BGDĐT
27/12/2012
 
 
156
Thông tư Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
01/2014/TT-BGDĐT
24/01/2014
 
 
157
Quyết định hợp nhất Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
17/VBHN-BGDĐT
15/05/2014
 
 
158
Thông tư V/v ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam chính thức có hiệu lực
3597/BGDĐT-ĐTVNN
11/07/2014
 
 
159
Thông tư V/v ban hành quy định về đào tạo CLC trình độ đại học
23/2014/TT-BGDĐT
18/07/2014
 
 
160
Thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
03/2015/TT-BGDĐT
26/02/2015
 
 
161
Quyết định Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
729/QĐ-BGDĐT
11/03/2015
 
 
162
Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
16/2015/TT-BGDĐT
12/08/2015
 
 
163
Thông tư ban hành quy Khung năng lực Tiếng Việt dành cho người nước ngoài của Bộ GD&ĐT
17/2015/TT-BGDĐT
01/09/2015
 
 
164
Thông tư Ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
19/2015/TT-BGDĐT
08/09/2015
 
 
165
Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
32/2015/TT-BGDĐT
16/12/2015
 
 
166
Quyết định Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
72/2014/QĐ-TTg
17/12/2014
 
 
167
Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đáng giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
04/2016/TT-BGDĐT
14/3/2016
Năm học 2016-2017
 
168
Thông tư Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
12/2016/TT-BGDĐT
22/4/2016
Năm học 2016-2017
 
169
Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
1325/QĐ-BGDĐT
25/4/2016
Năm học 2016-2017
 
170
Quyết định Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam (dành cho người lớn)
1481/QĐ-BGDĐT
10/5/2016
Năm học 2016-2017
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
171
Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của ĐHĐN
1676/ĐHĐN-ĐT
04/05/2010
 
 
172
Quyết định Ban hành Quy định đào tạo chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc ĐHĐN
384/QĐ-ĐHĐN-ĐT
28/01/2011
 
 
173
Quyết định Ban hành Quy chế đạo tạo theo hệ thống tín chỉ
1834/ĐHĐN-ĐT
18/04/2013
 
 
174
Công văn điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai giữ các trường thành viên thuộc ĐHĐN
5304/ĐHĐN-ĐT
14/10/2015
 
 
175
Quyết định Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
7043/ĐHĐN-ĐT
30/12/2015
 
 
176
Quyết định Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
5303/QĐ-ĐHĐN
14/10/2015
 
 
177
Quyết định Quy định về việc mời thình giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
2823/QĐ-ĐHĐN
11/6/2015
 
 
178
Quyết định Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN
3638/QĐ-ĐHĐN
28/07/2015
 
 
179
Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của ĐHĐN
346/QĐ-ĐHĐN
21/01/2016
 
 
180
Văn bản Về việc hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo
7043/ĐHĐN-ĐT
30/12/2015
Năm học 2016-2017
 
181
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
640/QĐ-ĐHĐN
01/2/2016
Năm học 2016-2017
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
182
Quyết định V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học
370/QĐ-ĐHNN-ĐT
04/10/2011
 
 
183
Quyết định Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo chương trình CLC
246/QĐ-ĐHNN
09/08/2012
 
 
184
Quyết định V/v ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học (Đông phương học, Ngôn ngữ Trung Quốc)
497/QĐ-ĐHNN
31/12/2013
 
 
185
Quyết định Về việc ban hành" Quy định về Thực tập sư phạm cuối khóa Bậc đại học, hệ chính quy"
11/QĐ-ĐHNN-ĐT
06/01/2015
 
 
186
Quyết định Về việc ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH Áp dụng cho hình thức liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy của 02 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015
395/QĐ-ĐHNN
02/06/2015
 
 
187
Quyết định Về việc ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 18 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015
396/QĐ-ĐHNN
02/06/2015
 
 
188
Quyết định V/v ban hành định dạng đề thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học
728/QĐ-ĐHNN
17/09/2015
 
 
189
Quyết định V/v áp dụng định dạng đề thi KSNL tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5
835/ĐHNN/QĐ-ĐT
19/10/2015
 
 
190
Quyết định ban hành Quy trình quản lý đào tạo hệ chính quy
626/QĐ-ĐHNN
29/12/2014
 
 
191
Quyết định ban hành Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên
739/QĐ-ĐHNN
31/12/1014
 
 
192
Quyết định ban hành Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cho SV hệ chính quy
1092/QĐ-ĐHNN
31/12/2015
 
 
193
Quyết định ban hành Quy trình cấp phát bằng tốt nghiệp đại học
740/QĐ-ĐHNN
31/12/2014
 
 
194
Quyết định Về việc ban hành định dạng đề thi chuẩn đầu ra tiếng Việt dành cho người nước ngoài
176/QĐ-ĐHNN
26/2/2016
Năm học 2016-2017
 
195
Quyết định Về việc ban hành Quy trình xét tuyển vào chuyên ngành
449/QĐ-ĐHNN
03/6/2016
Năm học 2016-2017
 
196
Quyết định Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”
746/QĐ-ĐHNN
04/08/2017
Năm học 2017-2018
 
197
Quyết định Về việc ban hành “Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy”
378/QĐ-ĐHNN
13/04/2017
 
Năm học 2017-2018
 
198
Quyết định Về việc ban hành quy định tổ chức thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho sinh viên hệ chính quy tại trường ĐHNN – ĐHĐN
568/QĐ-ĐHNN
 
15/06/2017
 
Năm học 2017-2018
 
199
Về việc ban hành định dạng đề thi khảo sát năng lực tiếng Việt dự bị đại học dành cho người nước ngoài
936/QĐ-ĐHNN
12/09/2017
Năm học 2017-2018
 
200
Về việc ban hành chương trình đào tạo tiếng Việt trình độ sơ cấp bậc 1-A1 dành cho người nước ngoài
935/QĐ-ĐHNN
12/09/2017
Năm học 2017-2018
 
201
Quyết định Về việc ban hành Quy định đào tạo chương trình thứ hai của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
41/QĐ-ĐHNN
 
11/01/2017
 
Năm học 2017-2018
 
VI
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
202
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
30/2008/QĐ-BGDĐT
21/7/2008
 
 
203
Thông tư liên tịch quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
21/6/2016
 
 
204
Quyết định ban hành quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
18/2017/QĐ-TTg
31/5/2017
Năm học 2017-2018
 
205
Thông tư Ban hành quy chế đào tạo hệ VLVH trình độ đại học
06/2017/TT-BGDĐT
15/03/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B2
Cấp Trường ban hành
 
 
 
 
206
Quyết định V/v ban hành khung chương trình đào tạo đại học bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 11/2013
462/QĐ-ĐHNN
25/12/2013
 
 
207
Quyết định V/v ban hành Khung chương trình đào tạo đại học bằng hai Ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH Áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 04/2015
522/QĐ-ĐHNN
21/07/2015
 
 
208
Quyết định Về việc ban hành “Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học”
569/QĐ-ĐHNN
15/06/2017
 
Năm học 2017-2018
 
209
Quyết định Về việc ban hành khung chương trình đào tạo đại học liên thông ngành sư phạm tiếng Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2017
985/QĐ-ĐHNN
29/09/2017
Năm học 2017-2018
 
210
Về việc ban hành khung chương trình đào tạo đại học bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khoá tuyển sinh tháng 5/2017
620/QĐ-ĐHNN
28/06/2017
Năm học 2017-2018
 
VI
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ SAU ĐẠI HỌC
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
211
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
15/2014/TT-BGDĐT
15/05/2014
 
 
212
Thông tư Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
07/2015/TT-BGDĐT
16/04/2015
 
 
213
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.
08/2017/TT-BGDĐT
04/04/2017
Năm học 2017-2018
 
214
Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
09/2017/TT-BGDĐT
04/04/2017
Năm học 2017-2018
 
215
Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
25/2017/TT-BGDĐT
10/10/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
216
Quyết định Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHĐN
1636/QĐ - ĐHĐN
26/4/2010
 
 
217
Quyết định Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHĐN
3714QĐ - ĐHĐN
12/7/2012
 
 
218
Quyết định Quy định về tổ chức đào tạo trình độ ThS.
5459/ĐHĐN-ĐT
26/10/2015
 
 
219
Quyết định Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
1091/QĐ-ĐHĐN
29/2/2016
Năm học 2016-2017
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
220
Quyết định Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ”
973/QĐ-ĐHNN
04/11/2016
Năm học 2016-2017
 
221
Quyết định Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ”
975/QĐ-ĐHNN
04/11/2016
Năm học 2016-2017
 
222
Quyết định Về việc ban hành Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ
1150/QĐ-ĐHNN
23/12/2016
Năm học 2017-2018
 
223
Quyết định Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn và học viên về việc thực hiện luận văn thạc sĩ
1149/QĐ-ĐHNN
23/12/2016
Năm học 2017-2018
 
224
Quyết định Về việc ban hành chương trình đào tạo, sửa đổi cập nhật trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
537/QĐ-ĐHNN
29/5/20175
Năm học 2017-2018
 
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
I
CÔNG TÁC SINH VIÊN
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
225
Luật Bảo hiểm y tế
25/2008/QH12
14/11/2008
 
 
226
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
46/2014/QH13
13/6/2014
 
 
227
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
105/2014/NĐ-CP
15/11/2014
 
 
228
Nghị định Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
38/007/NĐ-CP
15/3/2007
 
 
229
Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
86/2015/NĐ- CP
02/10/2015
 
 
230
Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
66/2013/QĐ-TTg
11/11/2013
 
 
231
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện trợ cấp xã hội trong các trường công lập
53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
25/8/1998
 
 
232
Quyết định Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
58/2007/QĐ-BGDĐT
12/10/2007
 
 
233
Quyết định Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối Với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại họ3....
44/2007/QĐ-BGDĐT
15/8/2007
 
 
234
Quyết định ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sông cho HSSV trong các trường đại học, học viện...
50/2007/QĐ-BGDĐT
29/8/2007
 
 
235
Thông tư Quy định về công tác ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng. TCCN hệ CQ
 27/2009/TT-BGDĐT
19/10/2009
 
 
236
Thông tư ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tai Việt Nam
03/2014/TT-BGDĐT
25/02/2014
 
 
237
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với HSSV
41/2014/TTLT-BHYT-BTC
24/11/2014
 
 
238
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở tại các cơ sở giáo dục đại học
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC
15/10/2014
 
 
239
Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
16/2015/TT-BGDĐT
12/8/2015
 
 
240
Thông tư quy định về Quy chế CTHSSV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
10/2016/TT-BGD-ĐT
5/4/2016
Năm học 2016-2017
 
241
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
30/3/2016
Năm học 2016-2017
 
242
Quyết định phê duyệt đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên Huế
12/QĐ-TTg
06/01/2017
Năm học 2017-2018
 
243
 Nghị quyết chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2021
13/2017/NQ-HĐND
19/4/2017
Năm học 2017-2018
 
244
Quyết định Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tại nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý số BHXH, thẻ BHYT
595/QĐ-BHXH
14/4/2017
Năm học 2017-2018
 
245
Quyết định phê duyệt đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên Huế
12/QĐ-TTg
06/01/2017
Năm học 2017-2018
 
246
Thông tư Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
26/2017/TT-BGDĐT
18/10/2017
Năm học 2017-2018
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
247
Quyết định Quy định về quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học
619/ĐHĐN-HSSV
05/3/2008
 
 
248
Quyết định Ban hành “Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên”
1449/QĐ-ĐHĐN
07/4/2010
 
 
249
Quyết định Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
46/QCLT-ĐHĐN-DMC
20/5/2014
 
 
250
Quyết định Quy định quản lý HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
343/QĐ-ĐHĐN
19/01/2015
 
 
251
Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
3758/QĐ-ĐHĐN
29/6/2016
Năm học 2016-2017
 
252
Quyết định ban hành Quy chế về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
640/QĐ-ĐHĐN
01/2/2016
Năm học 2016-2017
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
253
Quyết định Quy định về công tác Chủ nhiệm lớp sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
934/QĐ-ĐHNN
19/10/2016
Năm học 2016-2017
 
255
Quyết định ban hành về quy định xét cấp học bổng KKHT sinh viên
1036/QĐ-ĐHNN
30/11/2016
Năm học 2017-2018
 
256
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, ATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại Trường ĐHNN
1429-QCLN/CAQ
30/12/2016
Năm học 2017-2018
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
I
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
257
Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
16/2015/NĐ-CP
14/02/2015
 
 
258
Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sự dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nướ3.
192/2013/NĐ-CP
21/11/2013
 
 
259
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
63/2014/NĐ-CP
26/06/2014
 
 
260
Nghị định Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
32/2015/NĐ-CP
25/03/2015
 
 
261
Nghị định Quy định hợp đồng trong hoạt động xây dựng
37/2014/NĐ-CP
22/04/2015
 
 
262
Nghị định quy định Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
86/2015/NĐ-CP
02/10/2015
 
 
263
Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
58/2016/TT-BTC
29/3/2016
 
 
264
Quyết định Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị có sử dụng KPNSNN của Bộ Tài chính
67/2004/QĐ-BTC
13/08/2004
 
 
265
Thông tư Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN
113/2008/TT-BTC
27/11/2008
 
 
266
Thông tư Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
123/2009/TT-BTC
17/06/2009
 
 
267
Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chiêu tiêu tiếp khách trong nước
01/2010/TT-BTC
06/01/2010
 
 
268
Thông tư Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
139/2010/TT-BTC
21/09/2010
 
 
269
Thông tư Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách
19/2011/TT-BTC
14/12/2011
 
 
270
Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện theo QĐ số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng CP về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân gđ 2008-2020.
98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
18/06/2012
 
 
271
Thông tư Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí
102/2012/TT-BTC
21/6/2012
 
 
272
Thông tư Quy định chế độ kiểm soát, thánh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước
161/2012/TT-BTC
02/10/2012
 
 
273
Thông tư Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN
162/2014/TT-BTC
06/11/2014
 
 
274
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn
49/2016/NĐ-CP
27/5/2016
Năm học 2016-2017
 
275
Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp
58/2016/TT-BTC
29/3/2016
Năm học 2016-2017
 
276
Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế
95/2016/TT-BTC
28/6/2016
Năm học 2016-2017
 
277
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
141/2017/NĐ-CP
07/12/2017
Có hiệu lực 24/1/18
 
278
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
47/2017/NĐ-CP
24/4/2017
Năm học 2017-2018
 
279
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
02/2017/TT-BNV
12/5/2017
Năm học 2017-2018
 
280
Nghị định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
44/2017/NĐ-CP
14/4/2017
Năm học 2017-2018
 
281
Thông tư của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
13/2017/TT-BTC
15/02/2017
Năm học 2017-2018
 
282
Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
40/2017/TT-BTC
28/4/2017
Năm học 2017-2018
 
283
Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020
71/2017/TT-BTC
13/7/2017
Năm học 2017-2018
 
284
Thông tư của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
92/2017/TT-BTC
18/09/2017
Năm học 2017-2018
 
285
Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
107/2017/TT-BTC
10/10/2017
Năm học 2017-2018
 
286
Quyết định của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
595/QĐ-BHXH
 
14/4/2017
Năm học 2017-2018
 
287
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
1361/QĐ-BGDĐT
20/4/2017
Hoãn thực hiện
 
288
Nghị định về Báo cáo tài chính Nhà nước
25/2017/NĐ-CP
14/3/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
289
Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ĐHĐN
199/QĐ-ĐHĐN
10/1/2012
 
 
290
Quyết định Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ
180/QĐ-ĐHĐN
10/1/2014
 
 
291
Quyết định Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
599/QĐ-ĐHĐN
29/1/2015
 
 
292
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
2007/QĐ-ĐHĐN
15/6/2017
Năm học 2017-2018
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
293
Quyết định Ban hành Phục lục Quy chế chi tiêu nội bộ
254/QĐ-ĐHNN
15/08/2012
 
 
294
Quyết định v/v điều chỉnh phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ
1086/QĐ-ĐHNN
31/12/2015
Năm học 2016-2017
 
295
Quy định về mức chi một số nội dung cho tổ chức kỳ thi kết thúc học phần từ năm học 2017-2018
1438/ĐHNN-KHTC
22/11/2017
Năm học 2017-2018
 
PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
I
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
296
Luật khoa học và công nghệ
29/2013/QH13
18/06/2013
Năm học 2016-2017
 
297
Luật Sở hữu trí tuệ
50/2005/QH11
29/11/2005
 
 
298
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
36/2009/QH12
19/06/2009
Năm học 2016-2017
 
299
Luật Chuyển giao công nghệ
80/2006/QH11
29/11/2006
 
 
300
Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
103/2011/NĐ-CP
15/11/2011
Năm học 2016-2017
 
301
Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
99/2014/NĐ-CP
25/10/2014
Năm học 2016-2017
 
302
Thông tư Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
18/2015/TT-BKHCN
12/10/2015
 
 
303
Thông tư Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
18/2012/TT-BKHCN
02 /10/2012
 
 
304
Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/2016/TT-BGDĐT
11/04/2016
Năm học 2016-2017
 
305
Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
19/2012/TT-BGDĐT
01/06/2012
Năm học 2016-2017
 
306
Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
30/12/2015
 
 
307
Thông tư liên tịch về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
22/04/2015
Năm học 2016-2017
 
308
Thông tư Quy định quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
12/2014/TT-BKHCN
30/5/2014
 
 
309
5830/QĐ-BGDĐT
 
Năm học 2016-2017
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
310
Quyết định Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
2681/QĐ-ĐHĐN
3/6/2015
 
 
311
Quyết định Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHĐN
2682/QĐ-ĐHĐN
3/6/2015
 
 
312
Quyết định Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
4030/QĐ-ĐHĐN
6/8/2015
 
 
313
Quyết định Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
4031/QĐ-ĐHĐN
6/8/2015
 
 
314
Quyết định Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển công nghệ
383/QĐ-ĐHĐN
21/01/2015
 
 
315
Quyết định Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
7896/QĐ-ĐHĐN
26/11/2013
 
 
316
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
2007/QĐ-ĐHĐN
15/6/2017
Năm học 2017-2018
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
317
Quyết định quy định về việc quản lý KHCN cấp cơ sở của Trường ĐHNN
154/QĐ-ĐHNN
19/02/2016
Năm học 2016-2017
 
318
 Quy định khen thưởng khoa học và công nghệ thường niên của Trường ĐHNN - ĐHĐN
547/QĐ-ĐHNN
05/6/2017
Năm học 2017-2018
 
II
CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
319
 Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
11/2016/NĐ-CP
03/02/2016
Năm học 2016-2017
 
320
Thông tư Quy chế quản lý người nước ngoài nhập học tại VN
03/2014/TT-BGD ĐT
25/2/2014
 
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
321
Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
4413/QĐ - ĐHĐN
25/8/2015
 
 
322
Quyết định ban hành Quy chế quản lý Người nước ngoài học tập tại Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
640/QĐ-ĐHĐN
01/2/2016
Năm học 2016-2017
 
323
Quyết định Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng
666/QĐ-ĐHĐN
03/2/2016
Năm học 2016-2017
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
324
 
Quyết định ban hành Quy trình Hợp tác Quốc tế
501/QĐ-ĐHNN
31/12/2013
 
 
PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
I
CÔNG TÁC TRANG THIẾT BỊ
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
325
Luật Giá
11/2012/QH13
20/6/2012
 
 
326
Luật đấu thầu
43/2013/QH13
26/11/2013
 
 
327
Luật đầu tư công
49/2014/QH13
18/6/2014
 
 
328
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
89/213/NĐ-CP
6/8/2013
 
 
329
Thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
11/2015/TT-BKHĐT
27/10/2015
 
 
330
Quyết định Ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
219/2009/TT-BTC
19/11/2009
 
 
331
Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
162/2014/TT-BTC
06/11/2014
 
 
332
Thông tư Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
45/2013/TT-BTC
25/4/2013
 
 
333
Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp
58/2016/TT-BTC
29/03/2016
Năm học 2016-2017
 
334
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
1361/QĐ-BGDĐT
20/4/2017
Năm học 2017-2018
 
335
Quyết định về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Đại học Đà Nẵng.  
1443/QĐ-BGDĐT
26/04/2017
Năm học 2017-2018
 
336
Quyết định về việc phân cấp thanh lý tài sản đối với các đơn vị thuộc BGDĐT
1465/QĐ-BGDĐT
26/04/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
337
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đầu tư
6254/QĐ-ĐHĐN
08/12/2015
 
 
338
Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư cơ sở vật chất tại Đại học Đà Nẵng
6254/QĐ-ĐHĐN
08/12/2015
Năm học 2016-2017
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
339
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công tác Phòng CSVC.
867/QĐ-ĐHNN
24/8/2016
Năm học 2017-2018
 
340
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Trường ĐHNN-ĐHĐN           
320/QĐ-ĐHNN
27/03/2017
Năm học 2017-2018
 
II
CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
341
Luật xây dựng
50/2014/QH13
18/6/2014
 
 
342
Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
59/2015/NĐ-CP
18/6/2015
 
 
342
Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
37/2015/NĐ-CP
22/4/2015
 
 
344
Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
08/2016/TT-BTC
18/01/2016
Năm học 2016-2017
 
345
Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
09/2016/TT-BTC
18/01/2016
Năm học 2016-2017
 
346
Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
05/2017/TT-BXD
05/04/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
347
Công văn Hướng dẫn quy trình thực hiện công tác đầu tư, xây dựng cơ bản tại các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
1089/ĐHĐN-QLDA
06/3/2012
 
 
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
I
CÔNG TÁC KHẢO THÍ
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
348
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
57/2012/TT-BGDĐT
27/12/2012
 
 
349
Thông tư về việc Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam
23/2017/TT-BGDĐT
29/9/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
350
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1834/ĐHĐN-ĐT
18/04/2013
 
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
351
Quyết định về việc Ban hành Quy định tạm thời tổ chức thi Kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo hệ thống tín chỉ Trường ĐHNN – ĐHĐN
908/QĐ-ĐHNN
08/9/2017
Năm học 2017-2018
 
II
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
A
Văn bản quy phạm pháp luật
 
 
 
 
352
Luật giáo dục đại học
08/2012/QH13
18/6/2012
 
 
353
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
12/2017/TT-BGDĐT
19/5/2017
Năm học 2017-2018
 
B
Văn bản quy phạm nội bộ
 
 
 
 
B1
Cấp ĐHĐN ban hành
 
 
 
 
354
Hướng dẫn Quy định về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
319/HD-ĐHĐN
16/01/2015
 
 
355
Công văn Quy định về đánh giá chương trình đào tạo hàng năm
3219/ĐHĐN-ĐT
29/6/2015
 
 
B2
Cấp trường ban hành
 
 
 
 
356
Quyết định Ban hành qui định về định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng đào tạo
496/QĐ-ĐHNN
 
31/12/2013
 
 
357
Quyết định Ban hành qui định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng ĐBCLGD cấp Khoa
1067/ĐHNN-KT&ĐBCLGD
17/8/2015
 
 
358
Quyết định Ban hành qui định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng ĐBCLGD cấp Trường
151/QĐ-ĐHNN
 
19/2/2016
 
 
359
Quyết định Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan
1156/QĐ-ĐHNN
30/11/2017