VĂN BẢN PHÁP QUY

Quy chế 402 - Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường ĐHNN

Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm nội bộ Trường ĐHNN ban hành kèm theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHNN ngày 07/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.
 
                       Phụ lục Quyết định
 

Các tin khác: