VĂN BẢN PHÁP QUY

Danh mục các văn bản quy phạm nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ (cập nhật mới)

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành
Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản
Thời điểm  có hiệu lực
Đơn vị soạn thảo
Ghi chú
A. PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ  
I. CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 
1
Quyết định
442/QĐ-ĐHNN; 18/6/2015
18/6/2015
P. TTr-PC
 
II. CÔNG TÁC THANH TRA
2
Quyết định
494/QĐ-ĐHNN, 20/6/2016
 20/6/2016
P. TTr-PC
 
3
Quyết định
495/QĐ-ĐHNN, 20/6/2016
20/6/2016
P. TTr-PC
 
B. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
I. CÔNG TÁC CÁN BỘ
4
Quyết định
533/QĐ-ĐHNN; 27/11/2014
27/11/2014
P. TC-HC
 
5
Hướng dẫn
1894/ĐHNN;  31/12/2015
31/12/2015
P. TC-HC
 
6
Quyết định
76/QĐ-ĐHNN;  15/01/2016
15/01/2016
P. TC-HC
 
7
Quyết định
78/QĐ-ĐHNN ; 15/01/2016
15/01/2016
P. TC-HC
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ
8
Quyết định
157/QĐ-ĐHNN; 10/3/2015
03-10-15
P. TC-HC
 
9
Quyết định
825/QĐ-ĐHNN ; 14/10/2015
14/10/2015
P. TC-HC
 
10
Quyết định
900/QĐ-ĐHNN ; 11/11/2015
11-11-15
P. TC-HC
 
11
Quyết định
80/QĐ-ĐHNN;  21/01/2016
21/01/2016
P. TC-HC
 
12
Quyết định
101/QĐ-ĐHNN; 28/01/2016
28/1/2016
P. TC-HC
 
13
Quyết định
158/QĐ-ĐHNN; 22/2/2016
22/2/2016
P. TC-HC
 
C. PHÒNG ĐÀO TẠO
I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY
14
Quyết định
370/QĐ-ĐHNN-ĐT ngày 04/10/2011
04-10-11
P. ĐT
 
15
Quyết định
246/QĐ-ĐHNN ngày 09/08/2012
08-09-12
P. ĐT
 
16
Quyết định
497/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2013
31-12-13
P. ĐT
 
17
Quyết định
275/ĐHNN-ĐT ngày 11/07/2014
07-11-14
P. ĐT
 
18
Quyết định
11/QĐ-ĐHNN-ĐT ngày 06/01/2015
01-06-15
P. ĐT
 
19
Quyết định
395/QĐ-ĐHNN ngày 02/06/2015
06-02-15
P. ĐT
 
20
Quyết định
396/QĐ-ĐHNN ngày 02/06/2015
06-02-15
P. ĐT
 
21
Quyết định
626/QĐ-ĐHNN; 29/12/2014
29/12/2014
P. ĐT
 
22
Quyết định
739/QĐ-ĐHNN;  31/12/1014
31/12/1014
P. ĐT
 
23
Quyết định
1092/QĐ-ĐHNN; 31/12/2015
31/12/2015
P. ĐT
 
24
Quyết định
740/QĐ-ĐHNN; 31/12/2014
31/12/2014
P. ĐT
 
25
Quyết định
522/QĐ-ĐHNN ngày 21/07/2015
21-07-15
P. ĐT
 
26
Quyết định
728/QĐ-ĐHNN ngày 17/09/2015
17-09-15
P. ĐT
 
27
Quyết định
835/ĐHNN/QĐ-ĐT ngày 19/10/2015
ĐHNN
P. ĐT
 
28
Quyết định
1071/QĐ-ĐHNN ngày 30/12/2015
30-12-15
P. ĐT
 
29 Quyết định
176/QĐ-ĐHNN 26/2/2016
Ban hành định dạng đề thi chuẩn đầu ra tiếng Việt dành cho người nước ngoài 26/2/2016    
30 Quyết định
449/QĐ-ĐHNN
03/6/2016
Ban hành Quy trình xét tuyển vào chuyên ngành 3/6/2016    
II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
31
Quyết định
462/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2013
25-12-13
P.ĐT
 
III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ SAU ĐẠI HỌC
32 Quyết định
973/QĐ-ĐHNN
04/11/2016
 
Ban hành “Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ” 04/11/2016    
33 Quyết định
975/QĐ-ĐHNN
04/11/2016
Ban hành “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ” 04/11/2016    
D. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
I. CÔNG TÁC BẢO VỆ - AN NINH TRẬT TỰ
34
Công văn
1391/CAQ-ĐHNN; 14/12/2013
14/12/2013
Phòng CTSV
 
II. CÔNG TÁC SINH VIÊN
35
Quyết định
1036/QĐ-ĐHNN;
30/11/2016
Ban hành “Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy” của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
30/11/2016
Phòng CTSV
 
36
Quyết định
934/QĐ-ĐHNN; 19/10/2016
Quy định về công tác Chủ nhiệm lớp sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
19/10/2016
Phòng CTSV
 
D. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
I. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH
37
Quyết định
254/QĐ-ĐHNN ngày 15/08/2012
15/08/2012
P. KH-TC
 
38 Quyết định
1086/QĐ-ĐHNN;
31/12/2015
Quyết định v/v điều chỉnh phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ 31/12/2015    
E. PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
I.CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
39
Quyết định
154/QĐ-ĐHNN
 
19/02/2016
P.KH & HTQT
 
II. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ
40
Quyết định
501/QĐ-ĐHNN;  
Quyết định về việc ban hành quy trình hợp tác quốc tế
31/02/2013
P.KH & HTQT
 
E. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
I. CÔNG TÁC KHẢO THÍ
 
41
Quyết định
560/QĐ-ĐHNN;
14/8/2015
14/8/2015
P. KT&ĐBCLGD
 
II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
42
Quyết định
496/QĐ-ĐHNN
31/12/2013
12/2013
P. KT&ĐBCLGD
 
43
Quyết định
1067/ĐHNN-KT&ĐBCLGD
17/8/2015
17/8/2015
P. KT&ĐBCLGD
 
44
Quyết định
151/QĐ-ĐHNN
19/2/2016
19/2/2016
P. KT&ĐBCLGD
 
 
 

Các tin khác: