Phòng chống tham nhũng

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg

Thực hiện Công văn số 4359/ĐHĐN-TTr ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Trường Đại học Ngoại ngữ báo cáo kết quả thực hiện như sau: (Chi tiết file đính kèm).

Các tin khác: