Hoạt động khác

Kế hoạch tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và Công văn số 414/ĐHĐN-TTr ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Đại học Đà Nẵng về việc thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015". Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai thực hiện: (Chi tiết file đính kèm).

Các tin khác: