Ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra Trường Đại học Ngoại ngữ

Ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày 15/6/2017, Hiều trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 573/QĐ-ĐHNN ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 

Các tin khác: