17 Luật sắp hết hiệu lực

Danh sách 17 Luật sắp hết hiệu lực:

TT

Văn bản sắp hết HL

Thông tin

Văn bản thay thế

1.      

Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

2.      

Luật Kiểm toán Nhà nước 2005

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: 01/01/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

3.      

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 1997

Ban hành: 15/04/1997

Hiệu lực: 17/04/1997

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/08/2015

 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

4.      

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội sửa đổi 2001

Ban hành: 25/12/2001

Hiệu lực: 07/01/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/08/2015

 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

5.      

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 2003

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: 10/12/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/08/2015

 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

6.      

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi 2010

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/08/2015

 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

7.      

Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: 24/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

8.      

Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

Ban hành: 22/06/1994

Hiệu lực: 07/07/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

9.      

Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

Ban hành: 21/12/1990

Hiệu lực: 02/01/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

10.   

Luật nghĩa vụ quân sự 1981

Ban hành: 30/12/1981

Hiệu lực: 10/01/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

11.   

Luật tổ chức Quốc Hội sửa đổi 2007

Ban hành: 02/04/2007

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

12.   

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999

Ban hành: 12/06/1999

Hiệu lực: 26/06/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

13.   

Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Ban hành: 25/12/2001

Hiệu lực: 07/01/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật tổ chức Chính phủ 2015

14.   

Luật Tổ chức Quốc hội 2001

Ban hành: 25/12/2001

Hiệu lực: 07/01/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2015

 

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

15.   

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2016

 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

16.   

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: 01/04/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2016

 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

17.   

Luật Ngân sách Nhà nước 2002

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: 01/01/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2016

 

Luật ngân sách nhà nước 2015

 

Các tin khác: